Skip to main content
Хөгжлийн хурдасгуур - Цуврал №1

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 98 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой.

Эдгээр төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, оролцогч байгууллага салбарын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, төслийг хурдасгах, судалгаа, шинжилгээ хийж, хязгаарлагч хүчин зүйлийг илрүүлж хэрэгжүүлэгч яам болон агентлагт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэд “Шинэ сэргэлтийн бодлогын Хурдасгуур төв”- ийг байгуулсан.