Skip to main content

Ногоон хөгжлийн сэргэлт

НОГООН ХӨГЖЛИЙН СЭРГЭЛТ

Байгалиа хамгаалж, харилцан шүтэлцэж ирсэн уламжлалыг олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн үргэлжлүүлж, ногоон хөгжлийн жишиг загварыг бий болгоно.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад дорвитой хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг үр дүнтэй өрнүүлж ирсэн иргэн ААН байгууллагыг дэмжих хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

Усны нөөцийг хамгаалж, хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах, бэлчээрийг усжуулах, говийн бүс нутгийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, саарал усыг дахин ашиглах, хиймэл нуур, хөв цөөрөм байгуулж, ширгэсэн гол горхи, булаг, шандыг нөхөн сэргээнэ.

Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг аймаг нийслэлд бүсчилэн байгуулна.

Эдийн засаг, аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ байгаль хамгаалах үндэсний уламжлалт ёс заншлыг хадгалж, дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн ногоон хөгжлийн жишиг загварыг тодорхойлно.

Үндэслэл, шаардлага

Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хий нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн 150 жилийн хугацаанд дэлхийн дулаарал 1 хэмээр нэмэгдэж, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 76 хувь цөлжилт, газрын доройтолд нэрвэгдээд байна. Нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувь ой мод, усны нөөцийн 98 хувийг гадаргын ус эзэлж байна.

Хог хаягдал байгал орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа бөгөөд дахин боловсруулалт 10% байна.

76%
Цөлжилт, газрын доройтол

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 76 хувь цөлжилт, газрын доройтолд нэрвэгдээд байна.

7,9%
Ой мод

Нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувь ой мод, усны нөөцийн 98 хувийг гадаргын ус эзэлж байна.

10%
Хог хаягдал дахин боловсруулалт

Хог хаягдал байгал орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа бөгөөд дахин боловсруулалт 10% байна.

98 %
Гадаргын ус

Нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9 хувь ой мод, усны нөөцийн 98 хувийг гадаргын ус эзэлж байна.

Ногоон хөгжлийн сэргэлтийн төслүүд

Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологид суурилан уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах зорилготой "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөн, энгийн болон аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн эко байгууламж байгуулах төсөл, усны нөөцийг хуримтлуулж, говийн бүсийн ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх "Хөх морь"төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Бодлого хэрэгжсэнээр

Шинээр тарьж арчилж ургуулсан мод, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ.

Хамгаалалтад авсан гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон томоохон голуудад барьсан усан сангийн тоог нэмэгдүүлж, эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ.

Нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжийг ногоон технологийн дагуу барьж урсгал зардлыг бууруулна.

Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хэмжээг 40%-д хүргэнэ.

Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд өртсөн газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй тогтоон барина.

Парисын хэлэлцээр, тогтвортой хөгжлийн зорилгууд зэрэг олон улсын шаардлагад нийцсэн барилга байгууламж, үйлдвэр, технологи бий болж, байгаль орчинд эерэг нөлөөлөл бий болгоно.

Холбоотой мэдээ

Ногоон хөгжлийн сэргэлт, түүний хэрэгжилтийн эргэн тойронд