Skip to main content

Хууль тогтоомж

Монгол Улсын Хууль

# Нэр Батлагдсан огноо
1 Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай 2021 оны 12 дугаар сарын 17
2 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 1996 оны 5 дугаар сарын 27
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005 оны 12 дугаар сарын 1
4 Төрийн хэмнэлтийн тухай 2022 оны 4 дүгээр сарын 29
5 Төсвийн тухай 2011 оны 12 дугаар сарын 23
6 Хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай 2020 оны 5 дугаар сарын 07

Дүрэм, журам

# Нэр Батлагдсан огноо
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам  

Тогтоол, шийдвэр

# Нэр Батлагдсан огноо
1 Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  2021 оны 12 дугаар сарын 22
2 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2022 оны 5 дугаар сарын 25
3 Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021 оны 2 дугаар сарын 17
4 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2022 оны 5 дугаар сарын 25
5 Аргачлал, загвар батлах тухай згхэг-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал 2020 оны 12 дугаар сарын 31