Skip to main content

2022 онд хэлэлцүүлэх хуулийн төслийн жагсаалт

 Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД 2022 ОНД ҮЕ ШАТТАЙГААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЖ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

Д/д

 

Хуулийн төслийн нэр

Хариуцан боловсруулах байгууллага

Өргөн мэдүүлэх хугацаа

 

1 Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
2 Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга буюу Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай /шинэчилсэн найруулга/

 

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар
4

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай

 

 

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар
5 Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

 

6 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
7 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

 

8 Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
9 Үндэсний баялгийн сангийн тухай Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
10 Эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих хөгжлийн төслийг санхүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай Сангийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
11 Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Сангийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
12 Хөгжлийн сангийн тухай Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
13 Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 01 дүгээр сар
14 Ашигт малтмалын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2022 оны 03 дугаар сар
15 Тээврийн нэгдсэн хууль Зам тээврийн хөгжлийн яам 2022 оны 03 дугаар сар
16 Төрийн хяналт шалгалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Шадар сайд 2022 оны 03 дугаар сар
17 Газрын багц хууль Барилга, хот байгуулалтын яам 2022 оны 03 дугаар сар
18 Хөрөнгө оруулалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 05 дугаар сар
19 Иргэний болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 05 дугаар сар
20 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /шинэчилсэн найруулга/ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2022 оны 09 дүгээр сар

---оОо---